Αθλητική αναγνώριση στην ''Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Δελφίνια Πτολεμαΐδας''

Ολοκληρώθηκε για τα Δελφίνια Πτολεμαΐδας η ειδική αθλητική αναγνώριση από την γενική γραμματεία αθλητισμού

σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα της.

Μετά την κολύμβηση και την υδατοσφαίριση ήρθε και η σειρά της τεχνικής και της συγχρονισμένης κολύμβησης. 

Τα Δελφίνια Πτολεμαΐδας αποτελούν πρώτη περιφερειακή ομάδα με όλα τα σύννομα έγγραφα που απαιτούνται τόσο στην κολυμβητική ομοσπονδία όσο και στην γενική γραμματεία αθλητισμού.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.α) Του άρθρου 8 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β) Των άρθρων 52 και 54 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». γ)Του Ν. 3861/9-7-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». δ) Του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171 Α΄), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει. ε) Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/22-9-2015 Α΄ ) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λ.π.». στ) Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο Σταύρο Κοντονή» (ΦΕΚ Β΄ 2155/7/10/2015). 3. Την υπ’ άριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20-10-2015 (ΦΕΚ 2327/Β/29-10- 2015 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΑ/ΤΑΦ/360326/21143/10473/1604 Ηµ/νία: 08/01/2016 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΑ/ΤΑΦ/360326/21143/10473/1604 4. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/280193/18-11-2015 απόφαση αναγνώρισης του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», για τα αθλήματα Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης με αριθμό μητρώου ΓΓΑ ΦΦ04. 5. Η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/360326/17-12-2015 αίτηση του ιδίου σωματείου με τα συνημμένα σ΄αυτή δικαιολογητικά περί χορήγησης αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα Τεχνικής Κολύμβησης και Συγχρονισμένης Κολύμβησης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με έδρα την Πτολεμαΐδα και με τον ίδιο αριθμό μητρώου ΓΓΑ ΦΦ04, για τα αθλήματα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ .

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ